STEAM ROOM AND MASSAGE SERIES

STEAM ROOM AND MASSAGE SERIES STEAM ROOM AND MASSAGE SERIES STEAM ROOM AND MASSAGE SERIES STEAM ROOM AND MASSAGE SERIES STEAM ROOM AND MASSAGE SERIES

- Phòng sông hơi kết hợp bồn tăm massage

- Công xuất  Hệ thống sông hơi : 3600W

- Công xuất bồn tăm massage    : 750W

Liên hệ tư vấn thiết kế